• +359 893 63 63 62
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Пон - Пет 09:00 - 18:00

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРЕЗ УЕБ САЙТА  HTTPS://ANB.BG ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА НАЕМОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата https://anb.bg/, която се оперира и поддържа от сдружение „Асоциация на наемодателите в България“ с ЕИК 205696670.


 1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА
  Чл. 1.
  (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата https://anb.bg/, са билети за бизнес форум „Как да превърнеш имота си в печеливш бизнес - седем стъпки към успеха” (по-долу наричан „бизнес форума“ или „събитието“).
  (2) На интернет страницата https://anb.bg/ е публикувана информация за събитието, съдържаща датата, часа и мястото на провеждане на събитието, програмата, имената на лекторите и фирмите изложители и др.
  (3) Продаваните билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи, да посети съответното събитие.

 2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
  Чл. 2.
  (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на уеб сайта на сдружение „Асоциация на наемодателите в България“, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205696670, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Иван Шишман No 26, ет. 2, ап. 4 (по-нататък в Общите условия наричано „АНБ”).
  (2) При продажбата на билетите АНБ действа от свое име.
  (3) Данните за контакт на АНБ са както следва: интернет страница https://anb.bg/, адрес на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон за връзка 0893 63 63 62. Уеб сайтът на АНБ се поддържа на български език.

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, понятията „участник” и „клиент” иматследното значение: всяко физическо или юридическо лице, закупило електронен билет чрез уебсайта на АНБ.


III. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.
3. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата https://anb.bg/ клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.
(2) За покупка на билет през интернет страницата https://anb.bg/ е необходимо клиентите да изпълнят следните 4 стъпки:

 • Стъпка 1 - Избор на вид и брой билети
 • Стъпка 2 – Въвеждане на лични данни
 • Стъпка 3 – Избор на метод на плащане
 • Стъпка 4 – Покупка на билет(и)

(3) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от АНБ, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.
(4) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:
1. Плащане по банков път - при завършване на покупката, клиентът получава имейл от АНБ с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на АНБ. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 2 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва „Покупка на билети + името на участника;
2. Плащане с кредитна или дебитна карта в лева.
(5) При направена поръчка на билет от страна на клиента, АНБ резервира за клиента избраните места. В случай, че клиентът е избрал да плати таксата за участие по банков път, но сумата от цената на билетите не бъде преведена по банковата сметка на АНБ в срок от 2 работни дни, считано от датата на поръчката, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на АНБ да пази за клиента избраните места и да достави поръчаните билети отпада.
(6) След като таксата за участие бъде заплатена Участникът ще получи потвърдителен e-mail, че регистрацията е приключила успешно. В случай, че e-mail адресът е въведен некоректно от страна на участника, АНБ не носи отговорност.

 

 1. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Чл. 4. (1) Обявените такси в уеб сайта на АНБ са окончателни, към тях не се начислява ДДС и не подлежат на промяна.

(2) По преценка на АНБ може да се предвиди първоначално по-ниска такса за участие в съответното текущо събитие, като изрично се посочи, че тази таксата ще бъде увеличена с приближаване на датата на провеждане на текущото събитие.

(3) По преценка на АНБ може да се предвидят различни цени на билетите в зависимост от различни критерии спрямо обема на участие – стандартен билет, VIP билет, отстъпки за групови участия и др., за което в Уебсайта ще има изрична информация.

 

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ.
  Чл. 5.
  (1) Поръчаните билети са електронни и се изпращат по е-мейл на купувача. Те следва да бъдат принтирани от страна на участника и показани на представителите на АНБ на входа при регистрация в деня на самото събитие.

(2) Участникът, заплатил билетите, съответно наредителят на банковия превод, е задължен да удостовери самоличността си пред представителите на АНБ чрез представяне на лична карта в деня на събитието по време на обявеното време за регистрация на входа на мястото на събитието.

 1. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ
  Чл. 6.
  Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за събития, организирани от АНБ.

VII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА
Чл. 7.
(1) Отмяната на събитието по вина на АНБ представлява неизпълнение от страна на АНБ на поетото задължение за осигуряване на заплатената услуга.  В такъв случай АНБ се задължава да възстановяви таксите за участие на участниците в 14-дневен срок от първоначално обявената дата на съответното събитие, което не се е състояло.

(2) АНБ не носи отговорност за възстановяване на заплатените вече такси за участие на участниците при възникнали форсмажорни обстоятелства като земетресение, природни бедствия, война, заплаха от терористичен акт и др. обстоятелства, произлизащи от независещи от АНБ причини, които възпрепятстват провеждането на събитието.

(3) АНБ не носи отговорност за пропуснати ползи в случай на отлагане на текущото обществено събитие за друга дата.


VIII. ЗАМЯНА НА ЛЕКТОР

Чл. 8. (1)       Поради независещи от АНБ събития е възможно един или няколко от лекторите да не могат да присъстват на датата избрана от АНБ. В този случай АНБ се задължава да намери друг лектор, който да замести отсъстващия.

(2) АНБ не носи отговорност за пропуснати ползи или вреди при отсъствие на някой от лекторите.

 

 1. I СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ
  Чл.
  9. С приемането на настоящите Общи условия участниците изразяват своето съгласие да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието видео записи и снимки да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

 2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  Чл. 10.
  С приемането на настоящите Общи условия участниците изразяват своето съгласие АНБ да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

 

 1. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 11. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.  

 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) АНБ не поема отговорност при възникнали имуществени и/или неимуществени вреди и наранявания на някой от участниците в провежданите текущи събития, организирани от ББФ.

(2) Всеки участник стриктно трябва да пази личните си вещи по време на провеждане на текущото събитие. АНБ не носи отговорност при загуба, кражба и/или щети върху личните вещи на участниците.

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13. (1)  АНБ си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия, като се задължава в срок от 3 работни дни да публикува новите изменени Общи условия в уеб сайта на АНБ: https://anb.bg/

(2) Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на АНБ, БУЛСТАТ 205696670 и влизат в сила от 26.09.2019 г.

(3) АНБ съветва билетите да се закупуват само посредством интернет страницата https://anb.bg/. При никакви условия от клиентите не може да бъде изисквана по-висока цена от сумата, посочената на лицевата страна на билета.

(4) Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между АНБ и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата https://anb.bg/.


© 2022 Асоциация на наемодателите в България. /// ЕИК: 205696670 /// IBAN: BG94 BPBI 7945 10711578 01