• +359 893 63 63 62
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Пон - Пет 09:00 - 18:00

Устав


У С Т А В 

на сдружение с нестопанска цел

Асоциация на наемодателите в България

  

І. Общи положения 

         Чл.1. ( 1 ) Сдружение с нестопанска цел “Асоциация на наемодателите в Българиянаричано по – долу за краткост “сдружението” е самостоятелно юридическо лице,регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

         (2) Сдружението се учредява за неограничен срок.

         (3) То е открито за приемане на нови членове.

         (4) Сдружението се определя като юридическо лице определено да извършва дейност в частна полза. 

ІІ.Наименование 

         Чл.2. Наименованието на сдружението е “Асоциация на наемодателите в България, което може допълнително да се изписва на чужд език. 

ІІІ. Седалище и адрес

         Чл.3. (1) Седалището на сдружението е гр.Варна.

(2) Адресът на управлението на сдружението е: гр.Варна, ул. „Цар Иван Шишман“ №26, ет. 2, ап. 4;

ІV. Цели и средства за постигане

         Чл.4. (1) Целите на сдружението “Асоциация на наемодателите в България“ са:

 1. Създаване и развитие на общност обединяваща наемодателите в България;
 2. Да създава среда за имплементиране на световни стандарти при управлението на имоти;
 3. Да осигурява методи, средства и ресурси за професионално развитие на своите членове.
 4. Да сътрудничи за повишаване на информираността и квалификацията на хората, занимаващи се с отдаване под наем на недвижими имоти;
 5. Да предостави възможност на всички членове да придобиват и развиват нови компетенции и умения;
 6. Да приобщава и информира за най-новите европейски и световни дейности в областта на отдаването под наем на недвижими имоти;
 7. Да консултира и подпомага всички, които имат интереси по предоставянето, обслужването и наемането на имоти под наем;
 8. Да съдейства за развитието на качествени стандарти при взаимоотношенията наемодател – наемател, независимо от дългосрочността на отношенията. Запознаване на членовете с добри практики от България и чужбина;
 9. Да изразява позиции по законодателни и правни въпроси свързани с отдаването на имоти под наем;
 10. Да служи като посредник между държавни, стопански и учебни учреждения и организации.
 11. Да сътрудничи за повишаването на конкурентоспособността на своите членове;
 12. Да създава и развива етични стандарти при взаимоотношенията: наемател-наемодател;
 13. Подпомагане на членовете и други заинтересовани лица за изграждането на устойчив бизнес, свързан с отдаването на недвижими имоти под наем;

         Чл.5. За постигане на своите цели сдружението извършва следните дейности:

 1. Развитие на съвременни информационни центрове; организиране на семинари, конференции и брифинги;
 2. Реализиране и управление на проекти и инициативи свързани с отдаването на имоти под наем и тяхното поддържане и автоматизация;
 3. Организиране и провеждане на програми за повишаване квалификацията и информираността на хора занимаващи се с отдаване под наем на недвижими имоти в България;
 4. Организиране на курсове и обучения за хора занимаващи се с отдаване на имоти под наем;
 5. Подпомагане с ресурсите на сдружението на хора, които планират да отдават и обслужват имоти под наем;
 6. Осигуряване на възможности за диалог и сътрудничество между членове и партньори на асоциацията с други подобни организации в страната и чужбина;
 7. Създаване на партньорска мрежа от фирми и организации свързани с дейностите по отдаване под наем на недвижими имоти в България;
 8. Създаване и отпечатване на материали свързани с отдаването на имоти под наем;
 9. Дейност по повишаването на конкурентоспособността на своите членове, чрез анализи и оценки на пазара на имоти под наем в България;V. Вид на дейност 

         Чл.6.Сдружението е определено да извършва дейност в частна полза

VІ. Предмет на дейност 

         Чл.7. (1) Предмет на дейност на сдружението “Асоциация на наемодателите в България“ е: осъществяване на контакти и сътрудничество в страната и чужбина с физически и юридически лица, организации, държавни институции, общности и лица в областта на отдаването под наем на недвижими имоти, провеждане на обучения, консултации и осигуряване на помощ при извършването на тази дейност в България;

VІІ. Срок 

         Чл.8 Сдружението се учредява за неограничен срок. 

VІІІ. Органи на управление

         Чл.9. (1) Органи на управление на дейността на сдружението са : общо събрание , управителен съвет и контрольор.

         (2) Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на сдружението. В него  участват всички членове на сдружението.

         (3) Общото събрание :

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, председателя на УС;
 4. утвърждава решенията на УС за приемане на нови членове и изключва членове на сдружението ;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации ;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма на дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителните вноски;
 11. приема отчета за дейността на УС и контрольора;
 12. отменя решения на други органи на сдружението , които противоречат на закона , устава или други вътрешни актове;
 13. взема решения по всички други въпроси , поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

          (4) ОС се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място , в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

         Поканата трябва да съдържа дневния ред , датата , часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.

         Поканата се изпраща до членовете на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата , в която се намира управлението на сдружението , най-малко един месец преди насрочения ден.

         (5) Кворумът за законност на ОС е повече от половината от членовете на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе , колкото и членове  да се явят.

         (6) Всеки член на ОС има право на един глас. Не се допуска гласуване чрез пълномощник.

         Юридическите лица, членуващи в сдружението участват в ОС с един глас чрез определен от компетентния им орган представител, упълномощен по надлежния ред.

         Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

         1.него , неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения , по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

         2.юридически лица , в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

         (7) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите. 

         Решения за изменение или допълнение на Устава , както и за преобразуване или прекратяване на сдружението , се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

         По въпроси , които не са включени в обявения в поканата дневен ред , не може да се вземат решения.

         (8) За всяко заседание на общото събрание се води протокол , който се заверява от председателстващия събранието и лицето , изготвило протокола , които отговарят за верността на съдържанието му.

         Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на ОС , се завежда в нарочна книга.

         Чл.10.(1) Управителният съвет се състои от не по-малко от пет лица – членове на сдружението, като конкретния им брой се определя от ОС. Членовете на управителния съвет се избират за срок  не по-дълъг от пет година.

          Чл.11. Управителния съвет :

 1. определя обема на представителна власт на определени негови членове и осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на настоящия устав;
 3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;
 6. определя адреса на сдружението;
 7. разглежда молбите и предлага за утвърждаване приемането и изключването на членове на сдружението пред ОС.

         8.взема решения за участие на сдружението в други сдружения , асоциации и организации.

 1. взема решения по всички въпроси , които по закон или устав не спадат в правата на друг орган.

         Чл.12.(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок , то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

         Управителният съвет се свиква на редовни заседания от неговия председател не по-рядко от веднъж на три месеца.

         Свикването на УС се извършва с писмена покана , съдържаща датата , часа и мястото на заседанието и проекта за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон, факс или с телеграма.

         (2) Управителния съвет може да вземе решение , ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

         (3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите , а решенията по чл.14 ал.2 и чл.31 т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

         (4) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание , ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

         (5) За проведените заседания на УС се съставят протоколи , които се подписват от председателя му или от лицето изпълняващо неговите функции.

         Чл. 13 (1) Контрольорът се избира сред представителите на членовете на организацията за срок от 5 (пет) години. Необходимо е тя/той да имат съответното образование и практика в областта на правото, икономиката или други сфери на стопанската дейност.

         (2) Контрольорът проверява и осъществява контрол върху дейностите,свързани с изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и такива дейности, произтичащи от вътрешни управленски актове. Контрольорът осъществява надзор върху дейността на Управителния съвет и Председателя.

         (3) Когато Kонтрольорът открие доказателства за нарушаване на финансовата и договорната дисциплина или на Устава на организацията, той следва да уведоми Управителния съвет и да предложи свикване на Общото събрание.

         (4) Контрольорът се отчита за дейността си пред Общото събраниене не по-малко от веднъж в годината.

ІХ. Представителство

         Чл.13. Сдружението се представлява поотделно от председателя на УС , а при отсъствие – от членовете на УС.

Х.Клонове

         Чл.14.С решение на общото събрание на сдружението може да се откриват клонове и представителства извън населеното място, в което се намира седалището на дружеството , както и в чужбина.

ХІ. Членство 

         Чл.15. Членове на сдружението могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица , които споделят целите на сдружението, приемат устава му и са внесли дължимата встъпителна вноска.

ХІІ. Придобиване на членство 

         Чл.16. (1) Членството в сдружението е доброволно.

         (2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет , в която декларира , че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав и ще работи за постигане целта на сдружението.

         (3) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

         (4) Управителният съвет се произнася по молбата на първото си заседание и внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание.Членството се придобива от датата на решението на ОС.

ХІІІ. Права и задължения на членовете 

         Чл.17.(1) Членовете на сдружението имат право да участват в управлението , да бъдат информирани за неговата дейност , да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността .

         (2) Всеки член е длъжен да спазва разпоредбите на този Устав и изпълнява решенията на ръководните органи на сдружението , както и да внася в срок предвидените имуществени вноски . 

ХІV. Прекратяване на членство

         Чл.18.(1) Членуването в сдружението се прекратява :

 • по молба на члена , отправена с едномесечно писмено предизвестие до управителния съвет;
 • на лично основание / при смърт , поставяне под запрещение /;
 • по решение на ОС за изключване на члена , поради системно неизпълнение на своите задължения , накърняване интересите на сдружението , нарушаване на устава;
 • при прекратяване и ликвидация на сдружението.

         (2) При прекратяване на членуването в сдружението на отпадналия член не се връщат направените членски вноски и той не участва в разпределението на имуществото на сдружението при неговата ликвидация. 

ХV. Имущество 

         Чл.19.(1) Имуществото на сдружението се състои от парични средства, право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, ценни книжа , вземания и други права, регламентирани от закона.

         (2) Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете , стопанската дейност, предвидена от устава , дарения от физически и юридически лица , спонсорство.

         Чл.20.(1) Размерът на встъпителните вноски и членския внос в сдружението се определят по решение на общото събрание на сдружението, взето с квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите на заседанието.

         (2) Членският внос се внася ежегодно.

 

ХVІ.Разходване на имущество 

         Чл.21. Имуществото на сдружението се разходва за осъществяване на неговата дейност.

 

ХVІІ. Прекратяване

         Чл.22. (1) Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13 ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ .

         (2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(3) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13 ал.4  и чл.14 ал.3 от ЗЮЛНЦ  , ликвидаторът се определя от съда.

 

ХVІІІ. Имущество след ликвидация

         Чл.23.(1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите , се осребрява от ликвидатора и разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски.

 

ХІХ. Други условия 

         Чл.24. За неуредените въпроси в настоящия устав се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и ТЗ.

 

ХХ. Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Настоящият устав е приет на учредителното събрание, проведено на 20.03.2019 г. в гр.Варна.

 

С Уважение,

Екипа на „Асоциация на наемодателите в България”

www.anb.bg

 

 


© 2022 Асоциация на наемодателите в България. /// ЕИК: 205696670 /// IBAN: BG94 BPBI 7945 10711578 01